Ekonomitjänster

Ekonomi inom företag, företagsekonomi består av ett brett område där Pramo bistår med ett tjänstutbud som skall kunna möta de uppdrag som våra kunder ser en fördel i att vi tillhandahåller.

Huvudområde är:

  • Ekonomisk redovisning där ekonomiska händelser bokförs för att bilda underlag för kontroll och styrning. Kontroll är att utifrån händelser kunna följa upp, och rapportera vad som hänt under en viss tidsperiod. Den mest efterfrågade uppgiften vi utför är löpande redovisning. Denna tjänst måste ske löpande för att uppfylla Bokföringslagens regler. Momsrapportering sker alltid då man har momspliktig verksamhet. Redovisning av moms sker månads- års- eller kvartalsvis. Moms kan variera mycket beroende på vad man säljer, och till vem.
  • Ekonomisk styrning är utifrån ekonomiska händelser, och framtida bedömningar dra slutsatser om framtiden som ger företagets ledare ett bättre underlag för att fatta rätt beslut om företagets framtid. Exempel på ekonomisk styrning är Nyckeltalsrapporter/analyser. AV dessa framgår en bild av företaget som ger ett underlag på vad som kan förbättras inom företaget. Soliditet, avkastningskrav, räntabilitet är begrepp som kan nyttjas.
  • Betalningar ut och in i företaget. Genomföra leverantörsbetalninga utifrån givna direktiv. Administrera kundinbetalningar så att bevakning sker att likvid erhålles, samt att bistå med åtgärder när så inte sker. Betalningsströmmarna är också av stort värde om man har behov av likviditetsprognoser.
  • Bokslut. Att periodvis minst en gång per år, upprätta sammanställningar för att åskådliggöra företags ekonomiska status. Tillsammans med ägare och styrelse ge en rättvisande bild av företagets intressenter. Årsredovisning görs en gång per år.

Revision görs av en extern revisor om bokslut/årsredovisning avser ett aktiebolag.

Sedan hösten 2010 är revisionsplikten borttagen för mindre AB. Gränsen för detta bestäms av antal anställda, försäljning, och balansomslutning (tillgångar/skulder).

Bokslut bildar underlag för företags årliga Deklaration. Vi bistår företaget med råd och anvisningar för hur företag kommer att beskattas utifrån lämnade uppgifter.